Avís Legal

Ets aquí:

Avís legal

CLÍNICA TERRES DE PONENT S.L.U. (d’ara endavant, Clínica de Ponent) és titular del lloc web http://www.clinicadeponent.com (d’ara endavant la “web”). Excepte indicació expressa, la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquesta web correspon a Clínica de Ponent.

A través d’aquesta pàgina, es proporciona informació sobre activitats, continguts, productes, serveis i/o novetats que són realitzades i ofertes, per Clínica de Ponent, a més d’habilitar un formulari per contactar amb el seu Departament d’Atenció al Client

Les presents condicions regulen l’accés, navegació, participació i utilització permesa de la web sota el domini http://www.clinicadeponent.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del lloc web per part de l’usuari implica conèixer i acceptar expressament l’avís legal i condicions d’ús que Clínica de Ponent tingui publicades a cada moment i que estaran disponibles per als usuaris. L’usuari, cada vegada que accedeixi a la present web, haurà de revisar el present avís legal i condicions d’ús, per si s’haguessin produït incorporacions, modificacions i/o actualització de continguts i serveis interactius.

Informació general

Clínica de Ponent, en compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic li informa de les següents dades:
Clínica Terres de Ponent S.L. Unipersonal

NIF: B64526213

Domicili social: C/ Londres 28-38, 5ª planta, 08029 Barcelona, España

Domicili de la clínica: Avda. Prat de la Riba, 79-81, 25004 Lleida,España
Telèfon: 973 72 79 46 – 973 23 85 40
e-mail: info@clinicalleida.com

Condicions d'us

Concepte d’Usuari

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per aquesta entitat en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

Propietat intel·lectual i industrial 

A l’efecte de les presents condicions s’entenen per continguts, a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, marques, noms comercials, logotips, àudios, signes distintius, productes i serveis, bases de dades, programari, animacions, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació, elaboració, innovació, confecció i/o projecció que pogués trobar-se protegida per la legislació vigent a cada moment i que estiguessin publicats en la web.

Tots els continguts de la present pàgina web, el seu disseny, estructura, bases de dades així com els diferents elements, continguts, imatges i logotips són titularitat de Clínica de Ponent, o, si escau, sobre els quals té la corresponent llicència per part de tercers.

Correspon a Clínica de Ponent l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de qualsevol dels continguts de la web i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per la qual cosa l’ús de la present pàgina web per part de l’usuari no confereix cap dret d’explotació de cap classe ni titularitat sobre els continguts.

Queda rigorosament prohibida la utilització, distribució, cessió, manipulació, transformació, reproducció, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació, en tot o en part, gratuït o onerós dels textos, imatges, logotips o qualsevol altre contingut que aparegui en aquesta web. Tampoc podran ser transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, encara quan s’esmentés el seu origen, sense el permís previ i per escrit de Clínica de Ponent.

L’usuari ha d’abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge de Clínica de Ponent, i, si escau, dels tercers que puguin venir referenciats en la web. En tot cas, l’usuari mantindrà indemne a Clínica de Ponent de quantes accions i/o reclamacions li poguessin ser imposades com a conseqüència del seu incompliment.

Accés, visualització, utilització, impressió i descàrrega del lloc web.

L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Únicament s’autoritza la visualització del contingut de la pàgina web, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la web i es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir informació per al seu ús personal i privat, quedant expressament prohibida la seva utilització per a finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació, cessió, transformació o descompilació.

L’accés, navegació i ús del lloc web és d’exclusiva responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per Clínica de Ponent o personal autoritzat de la mateixa. Clínica de Ponent no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús, ni dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

a)  la presència d’un virus o de qualsevol programari maliciós en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web.

b)  un mal funcionament del navegador.

Els continguts inclosos en la web es faciliten a clients/pacients de la Clínica i al públic en general , per la qual cosa la utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, queden prohibits, donant lloc a les responsabilitats legalment establertes. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

– utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
– reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
– emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels productes i/o serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Queda expressament prohibit la impressió o descàrrega total o parcial del contingut de la pàgina web.

Clínica de Ponent no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Clínica de Ponent durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Així mateix li instem al fet que comuniqui a Clínica de Ponent qualsevol fet del que tingui coneixement i suposi una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer ben a través de les eines del lloc web o bé a través del formulari de contacte. Al mateix temps, reclamem la teva comprensió si en algun moment els nostres serveis no es trobessin plenament operatius.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’aquesta entitat. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual d’aquesta entitat sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.
Aquesta entitat no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels websites d’aquesta entitat.

Clínica Ponent és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o formularis de contacte.
En aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, us filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatori, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web d’aquesta entitat, al seu departament d’atenció al client, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o dels formularis, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a aquesta entitat per a tractament i utilització amb finalitats a la naturalesa del negoci, així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït,

Responsabilitat

Clínica de Ponent no serà responsable de cap classe de dany, pèrdua o qualsevol classe de perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar als usuaris de la web, derivat de l’accés, navegació, ús o mala utilització de les aplicacions, continguts, serveis i/o enllaços que s’incloguin i facilitin en la web.

Clínica de Ponent es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en els seus websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus websites.

En el cas que en les websites es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Clínica de Ponent no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts de les entitats connectades. A més, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Clínica de Ponent no garanteix que els enllaços a altres pàgines web (links) siguin exactes i correctes, per la qual cosa no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats per aquest motiu i a les pàgines web del qual s’hagués pogut accedir a través d’enllaços recollits en aquesta web.
Així mateix, Clínica de Ponent declina qualsevol responsabilitat respecte a informació d’aquesta Web procedent de fonts alienes a la mateixa, així com dels continguts o imatges no elaborats per la mateixa.

Clínica de Ponent no té coneixement efectiu de l’activitat o la informació a la qual remeten els enllaços situats en la web, per la qual cosa en el cas de qualsevol usuari, client o tercer considerés que el contingut i/o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionin béns o drets de l’usuari o de tercers, hauran de notificar-ho a Clínica de Ponent (en les adreces i telèfons ressenyats en l’apartat 2. Informació general) a fi que pugui actuar amb la diligència suficient per eliminar i inutilitzar l’enllaç corresponent.

Clínica de Ponent no es responsabilitza de les activitats, informacions, serveis i continguts de les pàgines web que incloguin enllaços al nostre lloc web.

Modificació

Clínica de Ponent es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, actualitzacions, variacions, supressions o cancel·lacions de la informació, activitats, continguts i serveis oferts en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés que es considerin necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d’assegurar-se l’usuari d’utilitzar a cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies