Comitès

Comitès, comissions tècniques i grups de treball

Comisió de Docència

La Comissió coordina tot els esforços docents de la Clínica de Ponent, tant en l’àmbit teòric com pràctic. Així contribueix a la formació del conjunt del personal mèdic i també dels estudiants.

Comissió d’Infeccions i Higiene

La Comissió té per objectiu dissenyar els controls d’infecció que es considerin oportuns, amb la finalitat de detectar els casos d’infecció que sorgeixin a la Clínica. També estudia la distribució de les infeccions i proposa mesures correctores, controla els aïllaments hospitalaris i la flora hospitalària, i proposa juntament amb la Comissió de Farmàcia i Terapèutica la política d’antibiòtics.

Comissió de Farmàcia Terapèutica

La Comissió té per objectiu principal confeccionar la Guia Farmacològica i Terapèutica i vigilar que es compleixi. També té encomanada la tasca de senyalar les faltes de prescripció per excés o per defecte i estudiar, des del punt de vista de l’aplicació, els medicaments nous que apareguin.

Comissió Quirúrgica

La Comissió té per objectiu coordinar el bon funcionament de l’àrea quirúrgica i garantir la qualitat dels seus procediments. La seva funció és fer un seguiment i avaluació de les intervencions quirúrgiques realitzades, revisar la concordança entre els diagnòstics pre i post operatoris, detectar intervencions innecessàries i analitzar l’índex de reintervencions i suspensions. També examina la rendibilitat dels quiròfans.

Comissió d’Arxiu i Històries Clíniques

La Comissió té per objectiu elaborar i comprovar tots els impresos que han de formar part de la història clínica i controlar-ne la seva correcta utilització. També assessora en l’organització i funcionament de l’arxiu centralitzat.

Comissió de Bioètica

La Comissió té per objectiu promoure la reflexió sobre els aspectes ètics o morals de l’acció sanitària i afavorir el diàleg interdisciplinari dels diferents agents que intervenen. La seva funció és ajudar a la presa de decisions en conflictes (assessorar), promoure canvis d’actituds i pràctiques (protocols, guies, documents, enquestes) i facilitar la formació en aquest camp (sessions i cursos).

Comissió de Mortalitat

La Comissió analitza el procés assistencial dels pacients morts a la Clínica de Ponent i recull dades sobre les taxes de mortalitat. També realitza estudis de necròpsies.

Comissió de Residus

La Comissió fa el seguiment de la correcta aplicació de la normativa de gestió de residus. També prioritza alternatives de millora, fomenta mesures de minimització i foment de la recollida selectiva i realitza tasques de formació de personal.

Comissió Gestió de Queixes i Reclamacions

Té per objectiu elaborar un format corporatiu comú de gestió de reclamacions. El document final de resposta ha de complir una sèrie de requisits que defineixin un estil corporatiu. Aquests requisits busquen imprimir un carácter proper, respectuós i personalitzat al tracte de les reclamacions i transmetre la importància que per Clíniques de Catalunya representa la satisfacció dels nostres assegurats.

Comissió d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Elabora el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i fa el seu seguiment, amb la finalitat de promoure i fomentar la igualtat entre el personal del centre i evitar qualsevol situación sexista o qualsevol tipus de discriminación laboral entre dones i homes.

Comissió per la Seguretat del pacient

La seva finalitat es intercanviar informació i instaurar las pautes en matèria de seguretat del pacient en el nostre centre. Així com informar i formar al personal de la Clínica vers els aspectes mes rellevants del mateix.

Comitè de Salut Laboral

El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan paritari i col•legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos (art. 38 LPRL).
El CSS es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions del mateix.

Comitè Transfusional

El Comitè de Transfusions té com a objectiu vetllar per la correcta utilització de la sang i dels seus components. Les seves funcions són: elaborar guies clíniques per la correcta utilització dels components sanguinis, vetllar per una bona pràctica transfusional i un ús òptim dels components sanguinis, avaluar les possibles reaccions adverses, implantació de mesures correctives i preventives dirigides a la seguretat del pacient i formació continuada del personal.